მთავარი     მოღვაწენი     გალერეა     ინდექსი     ძებნა                 
           

 

 

 

 

გრიგოლ დიაკონი

ძველი ქართველი საეკლესიო ისტორიკოსი. ავტორი თხზულებისამოკლედ აღწერილი წიგნი ქართლის მოქცევისა”.

 

 

      გრიგოლ დიაკონი ყოფილა ქართველი საეკლესიო მწერალი, ისტორიკოსი. “მოქცევა ქართლისაპირველი ნაწილის _ “ქრონიკისავტორის ცნობით, გრიგოლ დიაკონს დაუწერიამოკლედ აღწერილი წიგნი ქართლის მოქცევისა”, რომელშიც მცხეთაში ჯვრის აღმართვის ამბავი ყოფილა მოთხრობილი. ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმული მოსაზრებით (. ყუბანეიშვილი 1927 ., . კეკელიძე, . სირაძე, . გოილაძე, ივ. ლოლაშვილი, . ჩხარტიშვილი და სხვები.), გრიგოლ დიაკონის დასახელებული თხზულება შემონახული უნდა იყოსმოქცევა ქართლისა” XIV თავში ( “აღმართება პატიოსანისა ჯუარისა მცხეთისა და მერმე კვალად გამოჩინება”). ეს თხზულება ცალკე საკითხავად შესულიაკლარჯულ მრავალთავშიც”.       “ქრონიკისერთ-ერთ წყაროდ დასახელებულიმოკლედ აღწერილი წიგნი ქართლის მოქცევისა”, ბუნებრივია, თვით ქრონიკაზე ადრე უნდა იყოს დაწერილი. . კაკაბაძე მას IV საუკუნის მეორე ნახევრის ავტორად მიიჩნევდა, . თარხნიშვილი VII საუკუნის მეორე ნახევრისად, . კეკელიძე VIII-X საუკუნეთა შორის ათავსებდა, ამ ბოლო ხანებშიქრონიკისძირითადი ნაწილი პირველი ქრისტიანი მეფის მირიანის თანადროულად, ანუ IV -ის 20-იან წლებში შექმნილად არის მიჩნეული (. გოილაძე).

      ამრიგად, გრიგოლ დიაკვნის თხზულება ძველ ქართულ საისტორიო მწერლობაში ჩვენამდე მოღწეული ის უძველესი თხზულებაა, რომელშიც წმინდა ნინოს თანადროული ამბებია მოთხრობილი, ხოლო გრიგოლ დიაკვანი, შესაძლოაძველი ქართული საეკლესიო მწერლობის პირველი წარომადგენელიც იყოს.

 

 

 

           წყაროები და სამეცნიერო ლიტერატურა:

1.     მოქცევა ქართლისა, ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, თბილისი, 1963.

2.     კლარჯული მრავალთავი, . მგალობლიშვილის გამოც. თბილისი, 1991, გვ. 344-347.

3.     . კეკელიძე, ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია, თბილისი, 1980, გვ. 127-128.

4.     . აბაშიძე, “ქართლის ცხოვრებისწარმოქმნისა და განვითარების საკითხები, თბილისი, 1993.

 

 

მოამზადა გულნარა  მჭედლიძემ