მთავარი     მოღვაწენი     გალერეა     ინდექსი     ძებნა                 
           

 

 

 

 

 

iusuf faSa I 1635-1647

samcxe-saaTabagos mmarTvel jayelTa STamomavali, axalcixis faSa

 

 

 

axalcixis faSoba memkvidreobiTi saĆeli iyo. mas sulTani amtkicebda. amitom TiToeuli pretendenti stambols midioda, sadac “miscian qrTami da maT warmoavlinon faSad” 1635 wels am wesiT dajda faSad iusufi Ze baqar yofil safar faSasi igi 1647 wlamde ganagebda axalcixis safaSos. iyo osmalTa sruli morCili. elementarul samoqmedo miTiTebebsac earzerumis faSisagan iRebda da usityvod asrulebda. “mas Jamsa arRara saxeldebdnen aTabagad, aramed osmalais eniTa faSad”. aTabagi vasali iyo, faSa ki osmaleTis moxele.

      iusuf faSas qarTul fesvebs sicocxlis niSanwyali uiSviaTesad daaCndeboda. cnobilia, rom guluxvad umaspinZla da samcxeze gaatara qarTlis mefe rostomi. magram mis dros aRmoifxvra wesi da rigi qristianobisa. gardaicvala 1647 wels.

      Tanamedrove Turqi istorikosebi sureĮas eyrdnobian saĆarfaSas zeobis xanad Tvlian 1625-1652 wlebs, xolo iusuf faSasi 1635-1647 ww. orxelisuflebianobaa?!

 

                

 

     wyaroebi da samecniero literatura:

  1. vaxuSti, qarTlis cxovreba, t. IV, Tbilisi, 1973w.

 

  1. qarTlis cxovreba, t.II, beri egnatSvili, pirveli teqsti, Tbilisi, 1959w.

 

  1. d. baqraZe, arqeologiuri mogzauroba guriasa da aWaraSi, baTumi, 1987w.

 

  1. v. CoCievi, samcxe-saaTabago me-17 saukunis meore meoTxedSi, stalinis saxelobis saxelmwifo universitetis Sromebi, VI, 1958w.

 

 

 

moamzada cisana abulaZem