მთავარი     მოღვაწენი     გალერეა     ინდექსი     ძებნა                 
           

 

 

 

 

ioane golgoTeli

XI saukunis qarTveli saeklesio moRvawe, mwignobari

moRvaweobda saqarTvelosa da ierusalimSi (palestina).

 

 

      ioanes Sesaxeb biografiuli cnobebi Semonaxuli ar aris. zedwodeba `golgoTeli~ mogvaniSnebs, rom  misi samoRvaweo sarbieli yofila golgoTa _ adgili ierusalimSi (istoriuli palestina), sadac macxovari gaakres jvarze.

ioane golgoTeli cnobilia im qarTuli xelnawerebidan, romlebic misi SekveTiT daamzades XI saukunis palestinis monastrebSi moRvawe qarTvelma mwignobrebma. aqedan Cans, rom ioane palestinis qarTuli samonastro koloniis erT-erT aqtiuri da avtoritetuli wevri unda yofiliyo. igi saTaveSi edga golgoTaze moRvawe qarTvel mwignobrebs (miqaeli, pavle, nisTereoni), romlebmac Seqmnes ivlis-agvistos sagalobelTa krebulis (himnografiuli Tvenis) axali redaqcia. am werilobiTma Zeglma Cvenamde moaRwia 1049 wels gadawerili xelnaweris saxiT (xelnaweri H 2337). am xelnawerze darTul anderZSi gadamweri miqaeli moixseniebs ioane golgoTels, rogorc  `RmerTSemosil da saxier mamasa da tkbil moZRvars~. ioane golgoTelis SekveTiTaa agreTve damzadebuli xelnaweri H 1664 (1052 w.), romelic palestinaSi mdebare wm. saba ganwmendilis lavraSi aris gadawerili ioane mRvdlis mier.

 

 

      wyaroebi da samecniero literatura:

1.        kekeliZe, k., ucnobi redaqcia qarTuli himnografiuli Tvenisa, wignSi: k. kekeliZe, etiudebi Zveli qarTuli literaturis istoriidan, VII, Tb., 1961.

2.       menabde, l., Zveli qarTuli mwerlobis kerebi, II, Tb., 1980, 38, 143-144.  

3.      Цагарели, А., Памятники грузинской старины в Святой земле и на Синае, Правослвный Палестинский Сборник., т. 4, вып. 1, С-Пб, 1888, 182-183.

 

 

moamzada Tina ceraZem