1816 წ., სულხან–საბა ორბელიანი, "სიტყვის კონის" ნუსხა, თავკაზმულობა