1783 წ.–ის ტრაქტატის ფრაგმენტი, ერეკლე II–ის ხელრთვა